Aktuální soutěž - dárky

Pořádané soutěže, dárky od M18

Na e-shopu – nakup zde cokoli a každá 3tí objednávka obdrží elegantní powerbanku USB/USB-C/MicroUSB 20 000 mAh fast charge, platí do 15.4.2022

Sledujte nás na Instagramu, novinky, tipovačky a nejčerstvější zprávy 🙂

Proběhlé soutěže 2021

Pořádané soutěže, dárky od M18

O 3x mluvícího Alzáčka 🙂

Soutěž s Alza

Sekce Slevové kupony – Soutěž o plyšové mluvící Alzáky. Nakup skrze červené tlačítko na M18.cz, nebo odkaz v slevových kuponech v eshopu Alza a získej jednoho z 3ti Alzáčků od provozovatele M18.cz

Číslo objednávky nám zašli na email info @ m18.cz a 3. největší objednávky odměníme mluvícím Alzáčkem, kterého odešleme následně od M18.cz

Akce platí do 31.12.2021

Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o plyšové panáčky Alza 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru (5 cen) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu  pořadatelské firmy. Týká se nákupu skrze provizní odkaz u partnera M18.

2. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

Provozovatelem Soutěže je S500 s.r.o. jakožto provozovatel projektu M18.cz

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) nakoupí skrze provizní odkaz umístěný na stránkách m18.cz a zašle číslo objednávky emailem na info @ m18.cz

Zákazníkem pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 01.11.2021 00:00 do 31.12.2021 23:59 zašle číslo objednávky, které bylo spárováno skrze proklik ze stránek m18.cz

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice i případně v jiném státě Evropské unie.

4. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá ve dnech od 01.11.2021 00:00 do 31.12.2021 23:59 . Během této doby Provozovatel přijímá emaily s číslem objednávky u Alza. (výhradně vytvořené skrze proklik na stránkách m18.cz)

Jakékoliv doplnění čísla objednávky mimo daný termín a či změna není možná.

Výherce bude vyhlášen do 31.01.2022 a výhra mu bude předána nejpozději 15.02.2022.

5. VÝHRA

    •  plyšový Alzák

    •  plyšový Alzák

    •  plyšový Alzák

6. VÝBĚR VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení objednávek (nejvyšší objednávky v termínu dle pořadí), kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody vyhrává ten, kdo zadal/provedl objednávku nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane kontakt v emailu u zaslaného čísla objednávky.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 30 dnů od vyhodnocení  prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v emailu.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru a to i v případě, že splní podmínky soutěže.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

7. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v emailu s objednávkou pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednávku dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.